PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED WEJŚCIEM NA NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I/LUB SKORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK JEJ FUNKCJI.

Witamy na stronie www.weeklydatinginsider.com (zwanej dalej wraz z jej subdomenami, Treścią i Znakami „Stroną Internetową”).

Prosimy zapoznać się szczegółowo z poniższymi Warunkami Użytkowania przed skorzystaniem z niniejszej Strony Internetowej, aby poznać swoje prawa i obowiązki wobec firmy Spark Networks Services GmbH (zwanej dalej „Spark Networks” lub określeniami dotyczącymi pierwszej osobie liczby mnogiej). Wejście lub korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z akceptacją Warunków Użytkowania wraz z Polityką Prywatności („Warunków”). Obowiązują Warunki udostępnione użytkownikowi Strony Internetowej w czasie danej wizyty na Stronie Internetowej. W przypadku niewyrażenia zgody na jakikolwiek fragment niniejszych Warunków Użytkowania należy przerwać korzystanie z niniejszej Strony Internetowej i nie odwiedzać jej.

1. Możliwość akceptacji Warunków
Strona Internetowa jest skierowana wyłącznie do osób, które mają ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą odwiedzać Strony Internetowej.

2. Dostęp do Strony Internetowej
W okresie obowiązywania niniejszych Warunków wyrażamy zgodę na odwiedzanie i korzystanie ze Strony Internetowej, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów. Spark Networks zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub przerwania w dowolnej chwili jakiejkolwiek usługi lub funkcji Strony Internetowej.

3. Prawo własności intelektualnej
a. Wszystkie prawa własności intelektualnej do praw autorskich, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw marek i/lub wzornictwa (włącznie z wyglądem i sposobem działania i innymi wizualnymi i niewerbalnymi elementami) lub z nimi związane (zarówno zastrzeżonymi jak i niezastrzeżonymi) do:
i. Strony Internetowej;
ii. z zastrzeżeniem pkt 3.d., treści informacyjnych na Stronie Internetowej; oraz
iii. całości wzornictwa na Stronie Internetowej, wszystkich tekstów i grafiki, oprogramowania, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięków i ich doboru oraz aranżacji oraz wszystkich kompilacji oprogramowania, powiązanych kodów źródłowych i oprogramowania (włącznie z apletami i skryptami) są własnością firmy Spark Networks lub są używane przez nią w ramach licencji. Użytkownik nie uzyska i zobowiązuje się nie próbować uzyskać jakichkolwiek praw do wspomnianych dóbr objętych prawem własności intelektualnej. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

b. Żaden z elementów wymienionych w pkt 3.a. nie może być powielany, rozpowszechniany, kopiowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, udostępniany ani przekazywany w żadnej formie ani w żaden sposób jak również nie może być sprzedawany, wynajmowany, udostępniany w ramach sublicencji, wykorzystywany do tworzenia utworów zależnych ani w żaden sposób eksploatowany bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy Spark Networks. Użytkownik ma jednak prawo do pobrania i wyświetlania treści Strony Internetowej na ekranie komputera (w tym tabletu lub smartfona), przechowywania tych treści w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze ani innym urządzeniu podłączonym do sieci) oraz wydrukowania jednej kopii wspomnianych treści do własnego osobistego i niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem poszanowania wszystkich praw autorskich i praw własności. Użytkownik nie może w inny sposób powielać, zmieniać, kopiować, rozpowszechniać ani używać do celów komercyjnych żadnych materiałów ani treści ze Strony Internetowej bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy Spark Networks.

c. Wszystkie prawa (włącznie z wartością handlową oraz w stosownych przypadkach znakami towarowymi) do nazwy Spark Networks są własnością firmy Spark Networks lub są używane przez nią w ramach licencji. Inne nazwy produktów i firm wspomniane na Stronie Internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi osób trzecich.

d. Tytuły, prawa własności lub prawa własności intelektualnej w stosunku do treści dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej są własnością odpowiednich właścicieli lub dostawców treści i mogą być chronione obowiązującym prawem autorskim lub innymi przepisami. Z zastrzeżeniem ograniczonych praw opisanych w pkt 3.b, niniejsza Umowa nie daje użytkownikowi żadnych praw do wspomnianych treści.

4. Ograniczenia
Użytkownik nie może:
a. zakłócać pracy serwerów ani sieci połączonych ze Stroną Internetową;
b. używać ani uruchamiać żadnych automatycznych systemów (włącznie m.in. z „robotami” i „przeszukiwarkami”), aby wejść na Stronę Internetową; i/lub
c. obchodzić, dezaktywować lub w inny sposób ingerować w funkcje bezpieczeństwa Strony Internetowej lub funkcje zapobiegające lub ograniczające używanie lub kopiowanie Treści lub naruszające ograniczenie wobec użytkowania Strony Internetowej.

5. Linki; źródła i treści osób trzecich.
Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich oraz do ich usług, które nie należą do firmy Spark Networks i nie są przez nią kontrolowane.. Spark Networks nie sprawuje nadzoru i nie przyjmuje odpowiedzialności za treści ani produkty i usługi oferowane na innych stronach jak również nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek korzystania z tych stron. Użytkownik odwiedzający inne strony internetowe czyni to na własne ryzyko i zgodnie z warunkami użytkowania i polityką prywatności (tam, gdzie ma to zastosowanie) innych stron internetowych. Nie ponosimy za odpowiedzialności i jednoznacznie uchylamy się od udzielania jakichkolwiek gwarancji dotyczących rzetelności, adekwatności, przydatności, bezpieczeństwa czy praw własności intelektualnej (określonych powyżej) tych stron i treści osób trzecich (strony internetowej i usług osoby trzeciej oraz naszych partnerów i klientów). Użytkownik wyraźnie zwalnia firmę Spark Networks z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania strony internetowej osoby trzeciej.

6. Prywatność
Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych na Stronie Internetowej znajdują się w części „Polityka Prywatności”.

7. Opis informacji; nieudzielenie gwarancji
Staramy się dostarczyć jak najdokładniejszych informacji, NIE MOŻEMY JEDNAKŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, WYCZERPUJĄCE, WIARYGODNE, AKTUALNE I BEZBŁĘDNE. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do treści lub dowolnej ich części według naszego wyłącznego uznania i bez obowiązku wcześniejszego lub późniejszego informowania o takich zmianach. Korzystanie z treści lub ich części odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

8. Nieudzielanie gwarancji
a. STRONA INTERNETOWA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE AKTUALNYM. Spark Networks NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOMYŚLNYCH, WŁĄCZNIE M.IN. Z RĘKOJMIĄ, GWARANCJĄ UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRZEPISÓW W POWIĄZANIU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB MATERIAŁAMI. Spark Networks NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA NIE ZAWIERA BŁĘDÓW, JEST WOLNA OD UCHYBIEŃ POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA LUB ATAKÓW PRZEZ OPROGRAMOWANIE WIRUSOWE. STRONA INTERNETOWA MOŻE BYĆ SPORADYCZNIE NIEDOSTĘPNA ZE WZGLĘDU NA CZYNNOŚCI SERWISOWE, AKTUALIZACJE LUB Z INNYCH PRZYCZYN. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NIEPOCIĄGANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY Spark Networks ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI, JAKIE PONIESIE ON LUB OSOBA TRZECIA WSKUTEK PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Z INTERNETEM, POWOLNEGO POŁĄCZENIA, NATĘŻENIA RUCHU LUB PRZEŁADOWANIA NASZEGO SERWERA LUB INNYCH SERWERÓW. NIE GWARANTUJEMY I NIE APROBUJEMY ŻADNEJ TREŚCI, PRODUKTU ANI USŁUGI UDOSTĘPNIONEJ LUB REKLAMOWANEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ.

b.  Strona Internetowa jest bezpłatną porównywarką. Aby świadczyć bezpłatne usługi, współpracujemy z kilkoma stronami internetowymi uwzględnionymi w naszym rankingu. MOŻEMY NALICZAĆ OPŁATĘ OSOBOM TRZECIM WYMIENIONYM NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I MOŻEMY OTRZYMYWAĆ OPŁATY ZA KAŻDE KLIKNIĘCIE NA STRONĘ JEDNEJ Z TYCH OSÓB TRZECICH I/LUB ZAKUPIENIE UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ PRODUKTÓW/USŁUG.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
A. Spark Networks NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU (I) ZGONU LUB OBRAŻENIA CIAŁA, KTÓRE NASTĄPIŁY WSKUTEK ZANIEDBANIA LUB DZIAŁANIA UMYŚLNEGO FIRMY Spark Networks, JEJ PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB WYKONAWCÓW (II) SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU UMYŚLNEGO DZIAŁANIA I RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA ZE STRONY FIRMY Spark Networks, JEJ PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB WYKONAWCÓW I (III) WSZELKIEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MAMY PRAWA OGRANICZYĆ LUB ZRZEC SIĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. POZOSTAŁA CZĘŚĆ NINIEJSZEGO PUNKTU NIE BĘDZIE MIAŁA ZASTOSOWANIA DO WSPOMNIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

B. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO PUNKTU, FIRMA Spark Networks NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY MATERIALNE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ DOCHODÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UMÓW, ZYSKÓW LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI); WSZELKICH USZCZERBKÓW NA WARTOŚCI FIRMY LUB JEJ REPUTACJI; JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH ORAZ INNĄ SZCZEGÓLNĄ, POŚREDNIĄ LUB WYNIKOWĄ STRATĘ PONIESIONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ TRZECIĄ WSKUTEK KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ (CHYBA ŻE WYRAŹNIE PODANO INACZEJ W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA). Spark Networks NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH UDOSTĘPNIANE NA STRONIE INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK, KTÓRY UDAJE SIĘ NA POWIĄZANE STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, CZYNI TO NA WŁASNE RYZYKO.

C. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY Spark Networks Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ OBJĘTEJ NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY 1000 USD.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zobowiązuje się chronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Spark Networks i jej podmioty stowarzyszone, ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i pośredników przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniem, obowiązkami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (włącznie m.in. z zasadnymi honorariami prawników) wynikającymi z: (i) jego korzystania lub niemożliwości korzystania ze Strony Internetowej; (ii) jego naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania.

11. Cesja praw
Niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą zostać przekazane ani scedowane przez użytkownika, chociaż mogą zostać scedowane przez Spark Networks bez ograniczeń i bez powiadamiania użytkownika.

12. Postanowienia ogólne
a. Niemieckie prawo ma zastosowanie z wyłączeniem postanowień konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy, które są korzystniejsze dla konsumenta i które nie mogą zostać wyłączone poprzez wybór klauzul prawnych zgodnie z prawem kraju stałej rezydencji konsumenta, będą nadal obowiązywać.

b. . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnej chwili i według własnego uznania. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać natychmiast, a dalsze korzystanie ze Strony Internetowej będzie oznaczać akceptację owych zmian.

c. W przypadku uznania dowolnego warunku lub postanowienia niniejszej Umowy za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w danej jurysdykcji, fakt ten nie wpłynie na żadne inne warunki lub postanowienia niniejszej Umowy i nie unieważni tego warunku lub postanowienia ani nie spowoduje, że będzie on niemożliwy do wyegzekwowania w innych jurysdykcjach

d. Niniejsza umowa zastępuje wszystkie poprzednie umowy dotyczące przedmiotu umowy i stanowi całość porozumienia między stronami.

e. Żadne odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie uznane za stałe lub ciągłe odstąpienie od tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, środka ochrony prawnej, uprawnienia czy przywileju wynikającego z niniejszej Umowy nie może być uznane za odstąpienie od nich. Jednorazowe lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, środka ochrony prawnej, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie wyklucza innego lub dalszego korzystania z tego ani z wszystkich pozostałych praw, środków ochrony prawnej, uprawnień czy przywilejów.

Nasza Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.