W poniższym dokumencie znajdują się informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w witrynie www.poradyrandkowe.pl. Niniejsze Zasady prywatności stosuje się do Witryny i wszystkich oferowanych w niej usług.

Spółka Spark Networks Services GmbH, będąca operatorem Witryny i innych witryn będących jej własnością („Spark”) szanuje prywatność użytkownika. W związku z tym przygotowała niniejsze Zasady prywatności, aby zobrazować, w jaki sposób zobowiązuje się chronić tę prywatność oraz jak wykorzystuje zbierane przez siebie dane i informacje, komu je udostępnia oraz jak je zabezpiecza. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszych Zasad prywatności przed skorzystaniem z witryn lub usług Spark.

Niniejsze Zasady prywatności Witryny zostały zaktualizowane dnia: 25 maja 2018 r.

2. Zbierane informacje

Spark monitoruje odwiedziny użytkownika w Witrynie, głównie, aby upewnić się, że łatwo można się po niej poruszać, określić obszary szczególnie interesujące odwiedzających oraz ogólnie ulepszyć witrynę i swoje usługi.

Informacje zbierane w tym procesie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej. Spark nie podejmuje prób identyfikacji poszczególnych odwiedzających, chyba że ci dobrowolnie podadzą swoje dane do kontaktu w jednym z formularzy kontaktowych w witrynie. W niektórych sytuacjach prowadzona przez Spark dokumentacja może wskazywać, że witrynę odwiedzają organizacje. Spark może wykorzystać zebrane informacje do zarządzania relacjami z tymi organizacjami, np. ustalenia, w jaki sposób rozwijać oferowane im usługi.

Usługi oferowane przez Spark nie są przeznaczone dla osób poniżej 13. roku życia. Spark nie zbiera świadomie danych umożliwiających identyfikację od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli Spark stwierdzi, że zebrane informacje dotyczą osób poniżej 13. roku życia, podejmie natychmiastowe działania w celu usunięcia tych danych.

Aby świadczyć oferowane usługi, Spark zbiera, przetwarza i wykorzystuje szereg danych osobowych użytkowników. Spark stosuje środki gwarantujące prywatność poufnych danych użytkownika, takie jak pseudonimizacja i anonimizacja.
Ochrona danych osobowych użytkownika jest dla Spark bardzo ważna. Spark przestrzega rygorystycznych przepisów niemieckich i europejskich ustaw o ochronie danych osobowych.

2.1. Pliki dziennika

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, Spark zapisuje jego dane w tzw. plikach dziennika.

Podczas pobytu użytkownika w witrynie domyślnie zbierane są następujące informacje:

• Adres IP komputera, z którego następuje dostęp
• Witryna, z której użytkownik przeszedł do witryny Spark (adres odsyłający)
• Witryny, do których użytkownik przechodzi z witryny Spark
• Data, godzina i czas trwania pobytu w witrynie
• Rodzaj i ustawienia przeglądarki
• System operacyjny

Powyższe dane poddawane są ocenie wyłącznie dla celów statystycznych, aby optymalizować ofertę Spark. Dane te nie są używane do identyfikacji użytkownika.

Witryna zawiera łącza do innych witryn, których Spark jest właścicielem lub operatorem. W witrynach tych obowiązują inne zasady prywatności niż w niniejszej witrynie, zalecamy zatem, aby przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych przejrzeć zasady prywatności obowiązujące w odnośnej witrynie.

2.2. Pliki cookie

W celu zbierania danych Spark wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki umieszczane na dysku twardym użytkownika, które pomagają zapewnić spersonalizowane usługi. Spark oferuje również pewne funkcje, które dostępne są tylko za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie pomagają także przekazywać informacje ukierunkowane na zainteresowania użytkownika. Pliki cookie nie są wykorzystywane do uruchamiania programów ani infekowania komputera użytkownika wirusami. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi dopasowanej do niego oferty i maksymalne zwiększenie komfortu korzystania z usługi.

Większość plików cookie to tzw. pliki cookie sesji, automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Pliki te zawierają np. informacje o dacie i godzinie poprzedniego dostępu do serwera lub o poprzednio przeglądanych ofertach. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub prosiła z góry o potwierdzenie. Jeśli jednak użytkownik odrzuca pliki cookie, nie wszystkie oferowane funkcje mogą działać bezproblemowo.

2.3. Google Universal Analytics

Spark korzysta z usługi Google Analytics (w tym funkcji Universal Analytics), usługi analizy sieci web świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), jednak z rozszerzeniem „anonymize IP()”. W ten sposób przetwarzane są wyłącznie dane, które nie zawierają bezpośrednich odniesień do osób fizycznych.

Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny będą przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania sprawozdań o ruchu w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innym osobom usług dotyczących witryny i Internetu. Sprawozdania sporządzane przez Google zawierają dane demograficzne i dane o zainteresowaniach, zebrane na podstawie interakcji użytkownika z reklamami lub odwiedzin w reklamowanych witrynach. Google może również przekazywać te dane osobom trzecim, gdy wynika to z ustawy lub gdy osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Informujemy jednak, że w takim przypadku może nie być on w stanie korzystać z wszystkich funkcji witryny.

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu i analizowaniu jego danych w usłudze Google Universal Analytics. Aby wyłączyć usługę Google Universal Analytics, prosimy skorzystać z dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji o Warunkach korzystania i Zasadach prywatności można znaleźć pod adresem:

www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4. Korzystanie z Google DoubleClick

Spark korzysta z technik remarketingowych Google (Google DoubleClick). Dzięki tym technikom użytkownikom, którzy odwiedzili już witrynę i wykazali zainteresowanie usługą, ponownie wyświetlane są jej reklamy na stronach należących do sieci partnerów Google. Reklamy te są odmienne od reklam wyświetlanych użytkownikom, którzy nie wykazali zainteresowania usługami. Dołączanie reklam odbywa się poprzez pliki cookie, niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Przy pomocy plików tekstowych można przeanalizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on witrynę. Wyniki analizy można następnie wykorzystać do polecania produktów i wyświetlania reklam ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam internetowych, może wyłączyć korzystanie przez Google z plików cookie, konfigurując ustawienia dezaktywacji pod adresem:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ lub instalując dostępną tam wtyczkę.

W przeglądarkach w urządzeniach mobilnych zamiast wtyczki dostępne jest wyłączenie przycisku „Spersonalizowane reklamy” w Ustawieniach reklamy Google: https://www.google.com/settings/ads

3. Prawa użytkownika

Odnośnie do swoich danych osobowych Użytkownik posiada następujące uprawnienia, z których może skorzystać w dowolnym czasie na piśmie.

3.1. Zgoda

Jeśli Spark wykorzystuje dane użytkownika do celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga zgody użytkownika, zawsze zapyta użytkownika o wyraźną zgodę i udokumentuje ją. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie i/lub sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych w przyszłości. Aby cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@weeklydatinginsider.com.

3.2. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do bycia informowanym

Prawo do bycia informowanym obejmuje obowiązek zapewnienia „rzetelnych informacji o przetwarzaniu”, zwykle w postaci oświadczenia o prywatności. Oświadczenie podkreśla konieczność korzystania z danych osobowych użytkownika w sposób przejrzysty.

Prawo dostępu do danych

Prawo dostępu umożliwia użytkownikowi żądanie od Spark informacji o jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać: a) informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane, b) jeśli dane są przetwarzane, dostępu do danych i uzyskania ich kopii oraz c) złożyć wniosek o dodatkowe informacje o przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo żądać, aby Spark usunęła nieprawidłowości w jego danych osobowych. W przypadku gdy dane będące w posiadaniu Spark są nieaktualne lub niepełne, użytkownik ma prawo żądać ich uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Prawo do usunięcia danych umożliwia użytkownikowi żądanie, aby Spark usunęła lub skasowała jego dane osobowe z systemu Spark, tak aby nie mogły na nie natrafić osoby trzecie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania umożliwia użytkownikowi żądanie, aby Spark zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych. Spark zachowuje jednak prawo do ich przechowywania.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia użytkownikowi żądanie, aby Spark przekazała mu jego dane w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla komputera formacie, tak aby w razie potrzeby można było je bezproblemowo przekazać innemu administratorowi danych.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu umożliwia użytkownikowi zablokowanie dalszego przetwarzania jego danych osobowych przez Spark, jeśli brak jest uzasadnionych podstaw przetwarzania danych.
Prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

Użytkownik ma prawo odmówić bycia podmiotem automatycznego przetwarzania danych, jeśli podejmowane decyzje wywierają skutki prawne lub znacząco wpływają na jego sytuację.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Spark ułatwia użytkownikom cofnięcie zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeśli Spark nie odpowie na żądanie użytkownika w ciągu jednego miesiąca, ma on prawo wnieść skargę do organu nadzoru i wystąpić do sądu o środek zaradczy.

3.3. Zgodność przetwarzania z prawem

Spark przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie art. 6 pkt (a) i (f) RODO, które stanowią:

„(a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;” oraz

„(f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Jeśli Spark wykorzystuje dane osobowe do celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga zgody użytkownika, zawsze zapyta użytkownika o wyraźną zgodę i udokumentuje ją.

5. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem

Berlin, maj 2018